Jogi információk és jog feltételek

Jogi állásfoglalás és fogalmak

A learningage.hu internetes oldal és az annak működéséért felelős LeraningAge keretrendszer (továbbiakban együttesen: Portál), valamit a benne elérhető valamennyi tartalom (továbbiakban: Tartalmak) a Prostep Consulting Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) szellemi terméke és tulajdona, kivéve azon részek tekintetében, ahol az ettől való eltérést külön jelezzük.

A Portál használata – böngészése, vagy a Tartalmak használata – a regisztrált vagy nem regisztrált felhasználók (továbbiakban Felhasználók) irányába elsősorban a Prostep Consulting Kft. tulajdonában lévő learningage.hu portál szolgáltatásaként értelmezendő (a továbbiakban Szolgáltatás). A Tartalmak és Szolgáltatások gyakorlati leírásait a Szolgáltatásaink lapunkon találhatók.

A Szolgáltatást a Felhasználók mint egyéni felhasználó (továbbiakban Egyéni felhasználó) vagy intézményi ügyfélként (továbbiakban Intézményi ügyfél) vehetik igénybe. Egyéni felhasználó egy természetes személy lehet, aki mint magánember vagy mint egy intézmény munkavállalója egyénileg, saját személyes érdekében használja a Portált. Az Intézményi ügyfelek a Portált, a Tartalmakat és a Szolgáltatást integrálhatják saját informatikai rendszerükbe és azokat saját felhasználóik felé, önálló adminisztrációs modellben üzemeltethetik. Ezek feltételeit a későbbiekben ismertetjük. Intézményi ügyfelek esetében a költségek minden esetben egyedi jelleggel, külön szerződéses jogviszonyban kerülnek meghatározásra.

Akció

A Portál Felhasználójaként automatikusan elfogadja az Portál és a rajta keresztül elérhető Tartalmak és Szolgáltatások jelen – Jogi információk és jogi feltételek – lapunkon összefoglalt felhasználási feltételeit.

 
Szellemi tulajdonra és szellemi alkotásokra vonatozó rendelkezéseink
linkek

Jelen rendelkezések esetében Üzemeltető a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény iránymutatásait tekinti irányadónak. Erre tekintettel Üzemeltető kijelenti, hogy a Szolgáltatás biztosításához rendelkezik valamennyi joggal és engedéllyel. Amennyiben mint Felhasználó ezzel kapcsolatban problémát észlel, kérjük jelezze azt az Üzemeltető központi elérhetőségein. Az észrevételeket Üzemeltető minden esetben megvizsgálja és megalapozottság esetén haladéktalanul gondoskodik a felmerült probléma elhárításáról.

 

A Portál valamennyi Tartalma és Szolgáltatása saját vagy mások szellemi tulajdona, mely utóbbit Üzemeletető külön jogi megállapodások keretében használ fel. Ennek megfelelően a Portál teljes tartalma a szellemi alkotásokat megillető jogvédelem alá tartozik. Erre tekintettel Üzemeltető a Portál valamennyi Tartalmára és Szolgáltatására minden jogot fenntart azok felhasználásának tekintetében.

Egyéni felhasználók jogai és egyéb vonatkozó feltételek

A Portál használata során az Egyéni felhasználók engedélyezett célja a Szolgáltatás és Tartalom kizárólagosan saját, személyes tájékozódásuk és ismereteik bővítése lehet. Ezen felül az Egyéni felhasználók jogosultak a Szolgáltatás bármilyen módon történő ajánlására vagy bemutatására harmadik fél számára, de ezt kizárólagosan a forrás megjelölése mellett tehetik meg. Egyéni felhasználó ezen túlmenő jogokat nem szerez a Portál vonatkozásában, tehát az Üzemeltető engedélye nélkül a Tartalmakat sem részben sem egészben nem másolhatja le az engedményezett célokon túli szándékkal, harmadik félnek sajátjaként, vagy forrásmegjelölés nélkül nem adhatja át. Amennyiben egy Egyéni felhasználó közvetlenül a Portálon fizetős Szolgáltatást vesz igénybe, a díjat saját maga, vagy másik természetes személy is térítheti, illetve munkavállalóként a foglalkoztató intézmény is fizetheti a költségeket.

Egyéni felhasználók Facebook belépést használva bizonyos tartalmakat ingyenesen is megtekinthetnek, amennyiben azokat a Demo változatok megtekintését követően megosztják saját Facebook idővonalukon. A folyamat automatikus, a Portál és a Facebook informatikailag integrált rendszere a megosztást követően automatikusan adatot cserél és a Portál azonnal hozzáférhetővé teszi az Egyéni felhasználó számára a megosztott anyagot. A hozzáférés időtartama a fizetős tartalmakhoz hasonló, témától függően 3-12 hónap.

linkek
 

A Portál működésére az Egyéni felhasználók számára Üzemeltető 99%-os rendelkezésre állási időt vállal. Amennyiben 1%-ot meghaladó üzemszünet következik, Üzembentartó vállalja, hogy az 1% időtartalom feletti idő legalább duplájával hosszabbítja meg a fizetős és az egyéb módon biztosított Tartalmakhoz való hozzáférés időkorlátját.

Intézményi felhasználók joga

Intézményi felhasználók egyedi felhasználói szerződés keretében jogot szerezhetnek a Portál működését biztosító LearningAge rendszer és a benne lévő tartalmak sajátjukként történő használatára és önálló adminisztrációs körben, saját felhasználók számára történő biztosítására. Ezen felül jogosulttá válnak saját tartalmak előállítására is. Ezen használati mód jogi feltételei minden esetben egyedileg kerülnek megállapításra, az adott Intézményi felhasználó és az Üzemeltető közös megállapodása alapján.

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy abban az esetben, amikor egy üzleti ügyfél regisztrált, és részben vagy egészben integrálja a rendszert a saját vállalati környezetébe, vagy amennyiben külső, harmadik személyek (alvállalkozók) számára teszi elérhetővé a rendszert, a tárolt személyes adatok kezelésének jogszabályi megfeleléséért, a bevont munkavállalók, alvállalkozók, vagy más jogviszonyban érintett természetes személyek megfelelő tájékoztatásáért az ügyfél tartozik felelősséggel. Ebben az esetben Prostep Kft. adatfeldolgozóként csak a rendszer megfelelő működéséért, az informatikai környezet rendelkezésre állásáért felel.

Amennyiben ilyen feltételek mellet kívánja használni Szolgáltatásunkat, kérjük lépjen kapcsolatba velünk cégünk elérhetőségein.

Adatvédelmi irányelvek

Üzemeltető a hatályos adatvédelmi törvények, rendelkezések és irányelvek maximális figyelembe vételével kezeli a Portált látogató és használó Felhasználók adatait. Ennek értelmében csak a használat érdekében önként megadott és szükséges adatok kerülnek bekérésre és ezek felhasználását Üzemeltető a legnagyobb körültekintéssel végzi. Amennyiben az adatok használata okafogyottá válik, Üzemeltető gondoskodik ezen adatok megsemmisítéséről.

Tájékoztató a LearningAge használata során megadott személyes adatok kezeléséről

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 15. §, továbbá az  Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének 13. cikke alapján

 Weboldal: http://learningage.hu  (továbbiakban portál vagy rendszer)

Adatkezelő

Adatkezelő és adatfeldolgozó: 

Prostep Consulting Kft. 
Székhely: 1088 Budapest, Múzeum u. 5.
Adószám: 23077496-2-42
Cégjegyzékszám:  01-09-951856

 

Adatkezelő felelőssége az Adatkezelési tájékoztató elkészítése, a benne foglaltak betartása, melynek mindenkor hatályos változata a portálon érhető el.

A portál használata során a rendszerben tárolt, valamint a használat keletkező személyes adatok vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (info. tv.) 3. § 9. 17. és 18. pontjai, valamint a 2018. május 25-én hatályba lépő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: Rendelet) 4. cikk. 7. és 8. pontjai, valamint a 24. és 28. cikkei alapján – a 2) pontban rögzített kivételektől eltekintve -  a tárolt személyes adatok kezelésének jogszabályi megfeleléséért, a bevont munkavállalók, alvállalkozók, vagy más jogviszonyban érintett természetes személyek megfelelő tájékoztatásáért az Adatkezelő tartozik felelősséggel. Az Adatfeldolgozó csak a rendszer megfelelő működéséért, az informatikai környezet rendelkezésre állásáért felel.

Az értékesítéssel összefüggő adatkezelés (számlázás), a regisztráció során megadott személyes adatok, továbbá a hírlevél szolgáltatással és a tanfolyami jelentkezéshez szükséges személyes adatok felhasználása (iskolai végzettség, munkakör, stb.) vonatkozásában a személyes adatok kezelésének jogcíme a számlázás esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169 (2) bekezdése, a regisztráció során megadott személyes adatok, a hírlevélküldés, valamint a tanfolyami jelentkezéshez szükséges személyes adatok kezelésének jogcíme az érintett felhasználó előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatokat Adatkezelő harmadik személyeknek az érintettek előzetes, kifejezett és tájékozott hozzájárulása nélkül nem továbbítja, mely alól kivételt képez az arra törvényes jogcímmel rendelkező hatóságok részére történő adattovábbítás (pl. a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC tv. 264. § a nyomozóhatóságok számára), mely esetekben az Adatkezelő számára az adatok továbbítása az érintett hatóságok megkeresései alapján törvényi kötelezettség.

 

Adattárolás

A regisztráció során alapértelmezetten bekért és eltárolt adatok:

 • név
 • felhasználónév
 • email cím
 • jelszó
 • nem

Az Adatkezelő beállításaitól függően egyéb adat is bekérhető a regisztráció során. 
Az adattárolás célja a felhasználók azonosítása a rendszerben, emailben történő nem reklám célú értesítések küldése, például: elfelejtett jelszó, hozzáférés oktatóanyaghoz.

A képzésekhez kapcsolódóan a jogszabályi előírásokban szereplő adatokat kéri be és tárolja el a rendszer, melyek kiegészíthetők egyéni kérdésekkel.
Az adattárolás célja a képzésekhez kapcsolódó dokumentumok előállítása (jelentkezési lap, haladási napló, tanúsítvány, stb.)

Webáruházban történő vásárlás során a számlázáshoz szükséges adatokat kéri be és tárolja a rendszer.
Az adattárolás célja az elektronikus számla kiállítása és a vásárlási adatok rögzítése.

Mindezen felsorolt adatokat a regisztrált felhasználó később bármikor megváltoztathatja az online felületen.

A rendszer naplózza és eltárolja a rendszerbe történő belépésekhez kötődő adatokat, az adattárolás célja: fejlesztők, adminisztrátorok rendszerben való működésének követése.

 • felhasználónév
 • IP cím
 • domain
 • időpont
 • tevékenység (például belépés egy tananyagba)

 A rendszer eltárolja az oktatóanyagok megtekintéséhez kötődő adatokat, az adattárolás célja: tananyag látogatási statisztikák készítése szervezők, megrendelők részére.

 • felhasználónév
 • oktatóanyag neve
 • oktatóanyagban eltöltött idő
 • tesztek, vizsgák eredménye

A rendszer eltárolja a kérdőívek kitöltéséhez (pl. teszt, vizsga, elégedettségi kérdőív) kötődő adatokat, az adattárolás célja: igényfelmérés, vizsgáztatás, statisztikák készítése a szervezők, megrendelők részére.

 • felhasználónév
 • kitöltés időpontja
 • kérdőív címe
 • kérdésekre adott válaszok
 • teszt/vizsga esetén: elért pontszám, százalékos eredmény, sikeres / sikertelen vizsga

 

Munkáltató által történő regisztráció

Amennyiben egy munkavállaló a munkáltatója által megrendelt képzés, tréning szervezése során lesz a portál felhasználója, a munkavállaló elolvassa és elfogadja a portálon mindenki számára elérhető Adatvédelmi tájékoztatót és kifejezetten hozzájárul, hogy munkáltatója a regisztrációhoz, illetve a képzésben való részvételhez szükséges adatokat összegyűjtse és továbbítsa Adatkezelő részére. Ilyen esetben Adatkezelő a kapott adatokat beimportálva a rendszerbe regisztrálja a felhasználókat.

A munkáltató jogosult olyan speciális jogosultsággal rendelkező felhasználókat (Képzési felügyelőket) regisztrálni a rendszerbe, akik az adott munkavállalók portálon zajló tevékenységeit minőségbiztosítási, statisztikai okból lekérdezhetik; a számukra megtekinthető adatok: munkavállaló által az oktatóanyagban eltöltött idő, a munkavállaló által kitöltött kérdőívek (pl. tesztek, vizsgák) eredményei, és erről készített statisztikák. A munkáltató által kinevezett Képzési felügyelők szigorúan csak a saját szervezetük munkavállalóinak adatait tekinthetik meg,  azokat nem módosíthatják és nem törölhetik.

 

Adathordozhatóság 

A regisztrált felhasználót megilleti az adathordozhatóság joga, azaz, jogosult a róla, a hozzájárulása alapján kezelt és általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, valamint kérheti, hogy ezen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa közvetlenül, amennyiben az technikailag megvalósítható (adathordozhatóság).

 

Adattovábbítás

Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával a regisztrált felhasználó hozzájárul, hogy adatait bizonyos funkciók használata esetén (pl. vásárlás) az Adatkezelő a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére továbbítsa, akik a kapott adatokat kizárólag a szerződésben szereplő szolgáltatások teljesítése során használják fel, azokat harmadik félnek semmilyen formában nem adják tovább. 

Az Adatkezelő az alábbi cégek részére továbbíthatja az adatokat:

Cég: KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41
Továbbított adatok: név, cím, szolgáltatás megnevezése, szervezet esetén: adószám
Adatok továbbításának oka/célja: elektronikus számla kiállítása.

Cég: Font Bt.
Székhely: 1115 Budapest XI Sárbogárdi út 23.
Cégjegyzékszám: 01-06-612036 
Adószám: 29089440-1-43
Továbbított adatok: név, cím, szolgáltatás megnevezése, szervezet esetén: adószám
Adatok továbbításának oka/célja: könyvelési feladatok ellátása. 

 

Adatok tárolásának időtartama

A számlázáshoz szükséges személyes adatok kezelésének időtartama a számla kiállítását követő 8 év.

A hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok esetén az adatok megőrzésének határideje a hozzájárulás visszavonását követő 5 év, tekintettel arra, hogy az adatvédelmi igények elévülési ideje 5 év. Adatkezelő az érintett személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásának időpontjától semmilyen célból nem használja fel, kizárólag annak érdekében tárolja, hogy egy esetleges adatvédelmi jogvita során az adatkezelés jogszerűségét utóbb igazolni tudja.

 

Adatok törlése

A regisztráció során megadott személyes adatok, a hírlevélküldés, valamint a tanfolyami jelentkezéshez szükséges személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás bármikor az érintett felhasználó által ugyanolyan formában visszavonható, mint amilyen formában a hozzájárulás megadására sor került.

A regisztrált felhasználó bármikor jogosult kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint jogosult tiltakozni az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

 

Adatok biztonsága

Adatkezelő kijelenti, hogy gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, a megadott, tárolt, illetve kezelt adatok védettségéről, és megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását. Adatkezelő vállalja, hogy kialakítja a szükséges adatkezelési szabályokat, technikai feltételeket és szervezési folyamatokat, melyek az adatok védelmét biztosítják. Adatkezelő minden lehetséges intézkedést megtesz, hogy az adatok ne sérüljenek, ne semmisüljenek meg.

A biztonsági intézkedések az Adatkezelő adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói számára is kötelező érvényűek.

Adatkezelő biztosítja, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen fél ne férhessen hozzá, ne módosíthassa, törölhesse, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa. A kezelt adatokat kizárólag a rendszer megfelelő jogosultsággal bíró regisztrált felhasználói ismerhetik meg, azokat Adatkezelő illetéktelen harmadik személynek nem adja át.

 

Portál látogatása kapcsán gyűjtött adatok (cookie)

Informatikai sütik (cookiek) kezelése a különböző tartalmaink látogatottságának követése céljából történik a Google Analytics rendszer segítségével, az így gyűjtött adatokat reklám és egyéb kereskedelmi célokra nem használjuk fel. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó beleegyezése.

A munkamenet sütik tárolásának célja a portál működésének biztosítása. Az adatkezelés jogalapja a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

A legtöbb internetes böngésző program alapértelmezetten automatikusan elfogadja a sütiket. A böngésző beállításaiban megadható, hogy ne fogadja el automatikusan a sütiket és minden alkalommal kérdezzen rá, hogy a felhasználó szeretné engedélyezni a sütiket vagy sem. 

Ha a felhasználó korábban elfogadta a sütik használatát, ám később szeretné visszavonni ezt az engedélyt és törölni a sütiket, azt a böngésző programja beállításaiban teheti meg.

Leírás a beállítás, törlés módjáról: Google Chrome böngésző, Mozilla Firefox böngésző, Microsoft Edge böngésző, Apple Safari böngésző.

LearningAge AR alkalmazás

Alkalmazásunk kizárólag a felhasználó eszközének kamerájához és tárhelyéhez kér hozzáférést. A kamera használata során csak az alkalmazásba betöltött kiterjesztett valóság tartalmak inicializálásához szükséges képi objektumok vizuális keresése a cél. Az alkalmazás a kamera segítségével semmilyen adatot nem rögzít vagy tárol, illetve nem is továbbít, működése során az alkalmazásban tárolt inicializáló képobjektumokkal való kamerakép összehasonlító elemzése történik.

Az eszköz tárhelyéhez való hozzáférés során az alkalmazás kizárólag az általa felhasznált kiterjesztett valóság elemek letöltése és kezelése okán végez műveleteket. Ezen feladatokon kívül az alkalmazás semmilyen más tárhelyen tárolt adatot nem vizsgál, kezel vagy továbbít.

Panasz

A regisztrált felhasználó jogosult az Adatkezelő adatkezelésével szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tenni a következő linken található elérhetőségeken: http://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html.

 

További információk

Amennyiben további információkra van szüksége, a learningage.hu portálunkon található elérhetőségeken állunk rendelkezésére.

Tisztelettel:

LearningAge fejlesztők