Kosár
A kosár üres

Jogi információk és jog feltételek

Jogi állásfoglalás és fogalmak

A learningage.hu internetes oldal és az annak működéséért felelős LeraningAge keretrendszer (továbbiakban együttesen: Portál), valamit a benne elérhető valamennyi tartalom (továbbiakban: Tartalmak) a Prostep Consulting Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) szellemi terméke és tulajdona, kivéve azon részek tekintetében, ahol az ettől való eltérést külön jelezzük.

A Portál használata – böngészése, vagy a Tartalmak használata – a regisztrált vagy nem regisztrált felhasználók (továbbiakban Felhasználók) irányába elsősorban a Prostep Consulting Kft. tulajdonában lévő learningage.hu portál szolgáltatásaként értelmezendő (a továbbiakban Szolgáltatás). A Tartalmak és Szolgáltatások gyakorlati leírásait a Szolgáltatásaink lapunkon találhatók.

A Szolgáltatást a Felhasználók mint egyéni felhasználó (továbbiakban Egyéni felhasználó) vagy intézményi ügyfélként (továbbiakban Intézményi ügyfél) vehetik igénybe. Egyéni felhasználó egy természetes személy lehet, aki mint magánember vagy mint egy intézmény munkavállalója egyénileg, saját személyes érdekében használja a Portált. Az Intézményi ügyfelek a Portált, a Tartalmakat és a Szolgáltatást integrálhatják saját informatikai rendszerükbe és azokat saját felhasználóik felé, önálló adminisztrációs modellben üzemeltethetik. Ezek feltételeit a későbbiekben ismertetjük. Intézményi ügyfelek esetében a költségek minden esetben egyedi jelleggel, külön szerződéses jogviszonyban kerülnek meghatározásra.

Akció

A Portál Felhasználójaként automatikusan elfogadja az Portál és a rajta keresztül elérhető Tartalmak és Szolgáltatások jelen – Jogi információk és jogi feltételek – lapunkon összefoglalt felhasználási feltételeit.

 
Szellemi tulajdonra és szellemi alkotásokra vonatozó rendelkezéseink
linkek

Jelen rendelkezések esetében Üzemeltető a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény iránymutatásait tekinti irányadónak. Erre tekintettel Üzemeltető kijelenti, hogy a Szolgáltatás biztosításához rendelkezik valamennyi joggal és engedéllyel. Amennyiben mint Felhasználó ezzel kapcsolatban problémát észlel, kérjük jelezze azt az Üzemeltető központi elérhetőségein. Az észrevételeket Üzemeltető minden esetben megvizsgálja és megalapozottság esetén haladéktalanul gondoskodik a felmerült probléma elhárításáról.

 

A Portál valamennyi Tartalma és Szolgáltatása saját vagy mások szellemi tulajdona, mely utóbbit Üzemeletető külön jogi megállapodások keretében használ fel. Ennek megfelelően a Portál teljes tartalma a szellemi alkotásokat megillető jogvédelem alá tartozik. Erre tekintettel Üzemeltető a Portál valamennyi Tartalmára és Szolgáltatására minden jogot fenntart azok felhasználásának tekintetében.

Egyéni felhasználók jogai és egyéb vonatkozó feltételek

A Portál használata során az Egyéni felhasználók engedélyezett célja a Szolgáltatás és Tartalom kizárólagosan saját, személyes tájékozódásuk és ismereteik bővítése lehet. Ezen felül az Egyéni felhasználók jogosultak a Szolgáltatás bármilyen módon történő ajánlására vagy bemutatására harmadik fél számára, de ezt kizárólagosan a forrás megjelölése mellett tehetik meg. Egyéni felhasználó ezen túlmenő jogokat nem szerez a Portál vonatkozásában, tehát az Üzemeltető engedélye nélkül a Tartalmakat sem részben sem egészben nem másolhatja le az engedményezett célokon túli szándékkal, harmadik félnek sajátjaként, vagy forrásmegjelölés nélkül nem adhatja át. Amennyiben egy Egyéni felhasználó közvetlenül a Portálon fizetős Szolgáltatást vesz igénybe, a díjat saját maga, vagy másik természetes személy is térítheti, illetve munkavállalóként a foglalkoztató intézmény is fizetheti a költségeket.

Egyéni felhasználók Facebook belépést használva bizonyos tartalmakat ingyenesen is megtekinthetnek, amennyiben azokat a Demo változatok megtekintését követően megosztják saját Facebook idővonalukon. A folyamat automatikus, a Portál és a Facebook informatikailag integrált rendszere a megosztást követően automatikusan adatot cserél és a Portál azonnal hozzáférhetővé teszi az Egyéni felhasználó számára a megosztott anyagot. A hozzáférés időtartama a fizetős tartalmakhoz hasonló, témától függően 3-12 hónap.

linkek
 

A Portál működésére az Egyéni felhasználók számára Üzemeltető 99%-os rendelkezésre állási időt vállal. Amennyiben 1%-ot meghaladó üzemszünet következik, Üzembentartó vállalja, hogy az 1% időtartalom feletti idő legalább duplájával hosszabbítja meg a fizetős és az egyéb módon biztosított Tartalmakhoz való hozzáférés időkorlátját.

Intézményi felhasználók joga

Intézményi felhasználók egyedi felhasználói szerződés keretében jogot szerezhetnek a Portál működését biztosító LearningAge rendszer és a benne lévő tartalmak sajátjukként történő használatára és önálló adminisztrációs körben, saját felhasználók számára történő biztosítására. Ezen felül jogosulttá válnak saját tartalmak előállítására is. Ezen használati mód jogi feltételei minden esetben egyedileg kerülnek megállapításra, az adott Intézményi felhasználó és az Üzemeltető közös megállapodása alapján.

Amennyiben ilyen feltételek mellet kívánja használni Szolgáltatásunkat, kérjük lépjen kapcsolatba velünk cégünk elérhetőségein.

Adatvédelmi irányelvek

Üzemeltető a hatályos adatvédelmi törvények, rendelkezések és irányelvek maximális figyelembe vételével kezeli a Portált látogató és használó Felhasználók adatait. Ennek értelmében csak a használat érdekében önként megadott és szükséges adatok kerülnek bekérésre és ezek felhasználását Üzemeltető a legnagyobb körültekintéssel végzi. Amennyiben az adatok használata okafogyottá válik, Üzemeltető gondoskodik ezen adatok megsemmisítéséről.

Tájékoztató a LearningAge használata során megadott személyes adatok kezeléséről

(információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 15. §; Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének 13. cikke)

1) A LearningAge használata során a rendszerben tárolt, valamint a használat keletkező személyes adatok vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (info. tv.) 3. § 9. 17. és 18. pontjai, valamint a 2018. május 25-én hatályba lépő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: Rendelet) 4. cikk. 7. és 8. pontjai, valamint a 24. és 28. cikkei alapján – a 2) pontban rögzített kivételektől eltekintve - Prostep adatfeldolgozónak minősül. Felhívjuk ezért tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy abban az esetben, amikor egy üzleti ügyfél regisztrált, és részben vagy egészben integrálja a rendszert a saját vállalati környezetébe, vagy amennyiben külső, harmadik személyek (alvállalkozók) számára teszi elérhetővé a rendszert, a tárolt személyes adatok kezelésének jogszabályi megfeleléséért, a bevont munkavállalók, alvállalkozók, vagy más jogviszonyban érintett természetes személyek megfelelő tájékoztatásáért az ügyfél tartozik felelősséggel. Ebben az esetben Prostep adatfeldolgozóként csak a rendszer megfelelő működéséért, az informatikai környezet rendelkezésre állásáért felel.

2) Az értékesítéssel összefüggő adatkezelés (számlázás), a regisztráció során megadott személyes adatok, továbbá a hírlevél szolgáltatással és a tanfolyami jelentkezéshez szükséges személyes adatok felhasználása (iskolai végzettség, munkakör, stb.) vonatkozásában Prostep adatkezelőnek minősül. A személyes adatok kezelésének jogcíme a számlázás esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169 (2) bekezdése, a regisztráció során megadott személyes adatok, a hírlevélküldés, valamint a tanfolyami jelentkezéshez szükséges személyes adatok kezelésének jogcíme az érintett felhasználó előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulása.

3) A kezelt személyes adatokat Prostep harmadik személyeknek az érintettek előzetes, kifejezett és tájékozott hozzájárulása nélkül nem továbbítja, mely alól kivételt képez az arra törvényes jogcímmel rendelkező hatóságok részére történő adattovábbítás (pl. a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC tv. 264. § a nyomozóhatóságok számára), mely esetekben a Prostep számára az adatok továbbítása az érintett hatóságok megkeresései alapján törvényi kötelezettség.

4) A regisztráció során megadott személyes adatok, a hírlevélküldés, valamint a tanfolyami jelentkezéshez szükséges személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás bármikor az érintett felhasználó által ugyanolyan formában visszavonható, mint amilyen formában a hozzájárulás megadására sor került.

5) A számlázáshoz szükséges személyes adatok kezelésének időtartama a számla kiállítását követő 8 év.

6) A hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok esetén az adatok megőrzésének határideje a hozzájárulás visszavonását követő 5 év, tekintettel arra, hogy az adatvédelmi igények elévülési ideje 5 év. Prostep az érintett személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásának időpontjától semmilyen célból nem használja fel, kizárólag annak érdekében tárolja, hogy egy esetleges adatvédelmi jogvita során az adatkezelés jogszerűségét utóbb igazolni tudja.

7) A regisztrált felhasználó bármikor jogosult kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint jogosult tiltakozni az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

8) A regisztrált felhasználót megilleti az adathordozhatóság joga, azaz, jogosult a róla, a hozzájárulása alapján kezelt és általa a Prostep rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, valamint kérheti, hogy ezen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa közvetlenül, amennyiben az technikailag megvalósítható (adathordozhatóság).

9) A regisztrált felhasználó jogosult a Prostep adatkezelésével szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tenni a következő linken található elérhetőségeken: http://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html.

10) Informatikai sütik (cookiek) kezelése csak a különböző tartalmaink látogatottságának követése céljából történik a Google Analytics rendszer segítségével, az így gyűjtött adatokat reklám és egyéb kereskedelmi célokra nem használjuk fel.